1926

Чижевський, Дмитро: Фільософія на Україні. Спроба історіографії. Прага: Сіяч 1926.

[Chyzhevsky, Dmytro: Philosophie in der Ukraine. Ein Versuch der Geschichtsschreibung. Prag: Siyach 1926.]

1931

Чижевський, Дмитро: Нариси з історії філософії на Україні. Прага 1931, 21992.

[Chyzhevsky, Dmytro: Essays zur Geschichte der Philosophie in der Ukraine. Prag 1931, 21992.]

1966

Острянин Данило: Нарис історії філософії на Україні. Київ: Наукова думка 1966.

[Ostryanin, Danilo: Essay über die Geschichte der Philosophie in der Ukraine. Kiew: Naukova Dumka 1966.]

1971

Острянин Данило: Розвиток матеріалістичної філософії на Україні. Київ: Вища школа 1971.

[Ostryanin, Danilo: Die Entwicklung der materialistischen Philosophie in der Ukraine. Kiew: Vyscha shkola 1971.]

1984

Паславський, Іван Васильович: З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці ХVІ - першій третині ХVІІ ст. Київ: Наукова думка 1984.

[Paslavsky, Ivan Vasyliovych: Aus der Geschichte der Entwicklung philosophischer Ideen in der Ukraine im späten 16. bis zum ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. Kiew: Naukova Dumka 1984.]

1987

Шинкарук, Володимира: Історія філософії на Україні: у 3 томах. Київ: Наукова Думка 1987.

[Shynkaruk, Vladimir: Geschichte der Philosophie in der Ukraine. 3 Bände. Kiew: Naukova Dumka 1987.]

1992

Вільчинський, Юрія: Розвиток філософської думки в Україні (ХІХ-ХХ ст.). Львів: Видавничий відділЛьвівського ун-ту 1992.

[Vil'chynskyi, Yuri: Die Entwicklung des philosophischen Denkens in der Ukraine (19. – 20. Jahrhundert). Lemberg: Lviv University Publishing Department 1992.]

1993

Тарасенко, Микола Федосійович / Русин, М. Ю. / Бичко, А. К.: Історія філософії України. Хрестоматія: Навчальний посібник. Київ: Либідь 1993.

[Tarasenko, Mykola Fedosiovych / Rusyn, M. Y. / Bychko, A. K.: Geschichte der ukrainischen Philosophie: Lese- und Lehrbuch. Kiew: Lybid 1993.]

1994   

Тарасенко, Микола Федосійович.: Історія філософії України. Київ: Либідь 1994.

[Tarasenko, Mykola Fedosiovych: Geschichte der ukrainischen Philosophie. Kiew: Lybid 1994.]

1996

Горський, Віле́н Сергі́йович: Історія української філософії. Курс лекцій. Київ: Наукова думка 1996.

[Horskyi, Vilen Serhiiovych: Geschichte der ukrainischen Philosophie. Lektürekurs. Kiew: Naukova Dumka 1996.]

1997

Горський, Віле́н Сергі́йович: Історія української філософії. Навчальний посібник. Київ: Наукова думка 1997.

[Horskyi, Vilen Serhiiovych: Geschichte der ukrainischen Philosophie. Lesebuch. Kiew: Naukova Dumka 1997.]

Гонтаржевський І. С.: Філософські ідеї в Україні. Київ: ЦГО НАН України 1997.

[Hontarzhevsky, I. S.: Die philosophischen Ideen in der Ukraine. Kiew: TSGO NAN Ukraine 1997.]

Огородник, Іван / Русин, Мирослав: Українська філософія в іменах. Київ: Либідь 1997.

[Ogorodnyk, Ivan / Rusyn, Miroslav: Ukrainische Philosophie in Namen. Kiew: Lybid 1997.]

1999

Огородник, Іван Васильович / Огородник В. В.: Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навчальний посібник. Київ: Вища школа; Товариство «Знання» 1999.

[Ogorodnyk, Ivan Vasil'evič / Ogorodnyk, V. V.: Geschichte des philosophischen Denkens in der Ukraine. Vorlesungsreihe: Lehrbuch. Kiew: Vyscha Shkola 1999.]

2000

Горський, Вілен / Стратій, Ярослава / Тихолаз, Анатолій / Ткачук, Марина Леонідівна: Київ в історії філософії України. Київ: Вид. дім "КМ Academia"; ТОВ Університетське видавництво "Пульсари" 2000.

[Horskyi, Vilen / Stratiy, Yaroslava / Tycholaz, Anatoliy / Tkachuk, Marina Leonidovna: Kiew in der Geschichte der Philosophie in der Ukraine. Kiew: KM Academia 2000.]

Шудрик, Ігор Олексійович: З історії української філософської думки: Навчальний посібник для студентів. Харків: Видавнича група "Академія" 2000.

[Shudrik, Igor Alekseevich: Aus der Geschichte des ukrainischen philosophischen Denkens: Lehrbuch für Studenten. Charkiw: "Academia" publisher 2000.]

2001

Горський, Вілен: Філософія в українській культурі: методологія та історія. Київ: Центр практичноїфілософії 2001.

[Horskyi, Vilen: Aus der Geschichte des ukrainischen philosophischen Denkens: Lehrbuch für Studenten. Kiew: The center of practical philosophy 2001.]

Федів, Юрій Олександрович / Мозгова, Наталія Григорівна: Історія української філософії: навчальний посібник. Київ: Видавництво "Україна" 2001.

[Fediv, Yuri Alexandrowitsch / Mozhova, Natalia Hryhorivna: Geschichte der ukrainischen Philosophie: Lehrbuch. Kiew: Vydavnytstvo 2001.]

Бовсунівська, Тетяна Бовсунівська: Історія української естетики першої половини XIX століття. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго 2001.

[Bovsunivska, Tatiana Bovsunivska: Geschichte der ukrainischen Ästhetik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Kiew: Vydavnychyi Dim Dmytra Burago 2001.]

2004

Горський, Вілен Сергійович / Кислюк, К. В.: Історія української філософії: Підручник. Київ: Либідь 2004.

[Horskyi, Vilen Sergeevich, Kyslyuk K. V.: Geschichte der ukrainischen Philosophie. Lehrbuch. Kiew: Lybid 2004.]

2006

Дубінін, Віктор Власович: Розвиток філософської думки в Україні. Краматорськ: ДДМА 2006.

[Dubinin, Victor Vlasovich: Die Entwicklung des philosophischen Denkens in der Ukraine. Kramatorsk: DDMA 2006.]

Крисаченко, Валентин Семенович: Історія української філософії : хрестоматія-довідник. Київ: МП Леся2006.

[Krysachenko, Valentin Semenovich: Geschichte der ukrainischen Philosophie: Leitfaden zum Lesen. Kiew: MP Lesya 2006.]

2007

Кралюк, Петро: "Білі плями" в історії української філософії: наукові нариси. Луцьк: Твердиня 2007.

[Kralyuk, Petro: "Weiße Flecken" in der Geschichte der ukrainischen Philosophie: wissenschaftliche Aufsätze. Luzk: Tverdynya 2007.]

2008

Бондар, Світлана Валеріївна: Історія української філософії: підручник. Київ: Академвидав 2008.

[Bondar, Swetlana Valerievna: Geschichte der ukrainischen Philosophie: Lehrbuch. Kiew: Akademvydav 2008.]

Русин, Мирослав Юрійович / Огородни, І. В. / Бондар С. В.: Історія української філософії: Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» 2008.

[Rusyn, Myroslav Yuriyovych / Ogorodnyk, I. V. / Bondar, S. V.: Geschichte der ukrainischen Philosophie: Lehrbuch. Kiew: Kyiv University Publishing and Printing Center 2008.]

2009

Плахтій, Маріанна Петрівна: Логіка в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття: напрями розвитку: монографія. Кам'янець-Подільский: Кам'янець-Подільский національний університет іменіІвана Огієнка 2009.

[Plachtiy, Marianna Petrowna: Die Logik in der Ukraine in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Monographie. Kamianets-Podilskyi: Ivan Ogienko Nationale Universität von Kamianets-Podilskyi 2009.]

2012

Шудрик, Ігор Олексійович: Історія філософської думки в Слобідській Україні. Монографія. Харків 2012.

[Schudrik, Igor Alekseevich: Geschichte des philosophischen Denkens in der Slobidska Ukraine. Monographie. Charkiw 2012.]

2015

Гринів, Олег: Історія української філософії. Львів: Тріада Г 85 плюс 2015.

[Hryniv, Oleg: Geschichte der ukrainischen Philosophie. Lviv: Triada H 85 plus 2015.]

Кралюк, Петро: Історія філософії України. Підручник. Київ: КНТ 2015.

[Kralyuk, Petro: Geschichte der ukrainischen Philosophie: Lehrbuch. Kiew: KNT 2015.]