Rechtsphilosophie

1925

Jarra, Eugeniusz: Repetytorjum historji filozofji prawa. Warszawa: Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera 1925.

[Jarra, Eugeniusz: Repetitorium für die Geschichte der Rechtsphilosophie. Warschau: Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera 1925.]

1946

Mycielski, Andrzej: Historia filozofii prawa. Wrocław: Księgarnia Akademicka 1946-1947.

[Mycielski, Andrzej: Geschichte der Rechtsphilosophie. Breslau: Księgarnia Akademicka 1946-1947.]

Piętka, Henryk: Geschichte der Rechtsphilosophie. Vol. 1: Ansichten des alten Ostens. Warszawa: Sekcja Wydawnicza Towarzystwa „Bratnia Pomoc” 1946.

[Piętka, Henryk: Geschichte der Rechtsphilosophie. Band 1: Ansichten des alten Ostens. Warschau: Sekcja Wydawnicza Towarzystwa „Bratnia Pomoc” 1946.]

1947

Lande, Jerzy: Historia filozofii prawa. Kraków: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1947.

[Lande, Jerzy: Geschichte der Rechtsphilosophie. Krakau: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1947.]

1960

Waśkiewicz, Hanna: Historia filozofii prawa: filozofia prawa starożytnego świata pogańskiego. Cz. 1, Grecja - okres najwcześniejszy i helleński. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1960.

[Waśkiewicz, Hanna: Geschichte der Rechtsphilosophie: die Rechtsphilosophie der alten heidnischen Welt. Band 1: Griechenland - die früheste und hellenische Periode. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1960.]

1980

Mycielski, Andrzej: Historia filozofii prawa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1980.

[Mycielski, Andrzej: Geschichte der Rechtsphilosophie. Warschau: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1980.]

1994

Szyszkowska, Maria: Zarys dziejów filozofii prawa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994.

[Szyszkowska, Maria: Grundzüge der Geschichte der Rechtsphilosophie. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994.]

2000

Tokarczyk, Roman Andrzej: Historia filozofii prawa. Kraków: Zakamycze 2000.

[Tokarczyk, Roman Andrzej: Geschichte der Rechtsphilosophie. Krakau: Zakamycze 2000.]