Polnische Philosophie

1912

Straszewski, Maurycy: Dzieje filozoficznej myśli polskiej w okresie porozbiorowym. Kraków: Nakład Koła Filozoficznego Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1912.

[Straszewski, Maurycy: Geschichte des polnischen philosophischen Denkens in der Zeit nach der Teilung. Krakau: Nakład Koła Filozoficznego Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1912.]

1948

Tatarkiewicz, Władysław: Zarys dziejów filozofii w Polsce. Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1948.

[Tatarkiewicz, Władysław: Umrisse der Geschichte der Philosophie in Polen. Krakau: Polska Akademia Umiejętności 1948.]

1955

Kroński, Tadeusz Juliusz: Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w połowie XIX wieku. Warszawa: s.n. 1955.

[Kroński, Tadeusz Juliusz: Philosophische Begriffe polnischer Messianisten Mitte des 19. Jahrhunderts. Warschau 1955.]

1958

Wąsik, Wiktor: Historia filozofii polskiej. 2 Tomy. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1958-1966.

[Wąsik, Wiktor: Geschichte der polnischen Philosophie. 2 Bände. Warschau: Instytut Wydawniczy „Pax” 1958-1966.]

1964

Hinz, Henryk / Sikora, Adam (red.): Polska myśl filozoficzna: Oświecenie, Romantyzm. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964.

[Hinz, Henryk / Sikora, Adam (Hrsg.): Polnisches philosophisches Denken: Aufklärung, Romantik. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964.]

1965

Kuksewicz, Zdzisław (red.): Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.

[Kuksewicz, Zdzisław (Hrsg.): Aus der Geschichte der Philosophie an der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert. Breslau: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.]

1968

Jarra, Eugeniusz: Historia polskiej filozofii politycznej: 966-1795. London: Księgarnia Polska Orbis 1968.

[Jarra, Eugeniusz: Geschichte der polnischen politischen Philosophie: 966-1795. London: Księgarnia Polska Orbis 1968.]

1970

Walicki, Andrzej: Filozofia a mesjanizm: studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970.

[Walicki, Andrzej: Philosophie und Messianismus: Studien zur Geschichte der Philosophie und zum sozialen und religiösen Denken der polnischen Romantik. Warschau: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970.]

1975

Kuksewicz, Zdzisław (red.): Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. 10 tomów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1975-1988.

[Kuksewicz, Zdzisław (Hrsg.): Geschichte der mittelalterlichen Philosophie in Polen. 10 Bände. Breslau: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1975-1988.]

1983

Walicki, Andrzej: Między filozofią, religią i polityką: studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983.

[Walicki, Andrzej: Zwischen Philosophie, Religion und Politik: Studien zum Denken der polnischen Romantik. Warschau: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983.]

Walicki, Andrzej (red.): Zarys dziejów filozofii polskiej: 1815-1918. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983.

[Walicki, Andrzej (Hrsg.): Umrisse der Geschichte der polnischen Philosophie: 1815-1918. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983.]

1985

Jedynak, Stanisław (red.): Zarys historii filozofii i myśli społecznej w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1985.

[Jedynak, Stanisław (Hrsg.): Umrisse der Geschichte der Philosophie und des sozialen Denkens in Polen. Warschau: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1985.]

Woleński, Jan: Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.

[Woleński, Jan: Philosophische Lemberg-Warschau-Schule. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.]

1987

Lepianka, Józef: Historia polskiej filozofii niemarksistowskiej w wypisach od Witelona do Ingardena. Koszalin: WSI 1987.

[Lepianka, Józef: Geschichte der polnischen nichtmarxistischen Philosophie in Auszügen von Witelon bis Ingarden. Köslin: WSI 1987.]

1989

Domański, Juliusz / Ogonowski, Zbigniew / Szczucki, Lech: Zarys dziejów filozofii w Polsce: wieki XIII-XVII. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989.

[Domański, Juliusz / Ogonowski, Zbigniew / Szczucki, Lech: Umrisse der Geschichte der Philosophie in Polen: von 13. bis 17. Jahrhundert. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989.]

1992

Czerkawski, Jan: Humanizm i scholastyka: studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL 1992.

[Czerkawski, Jan: Humanismus und Scholastik: Studien zur Geschichte der philosophischen Kultur in Polen im 16. und 17. Jahrhundert. Lublin: Wydawnictwo KUL 1992.]

1995

Jadczak, Ryszard: Powstanie filozofii analitycznej w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1995.

[Jadczak, Ryszard: Die Entstehung der analytischen Philosophie in Polen. Thorn: Wydawnictwo Adam Marszałek 1995.]

Jaworski, Wit: Eklektycy i minimaliści: szkice z dziejów filozofii polskiej początku XIX wieku. Kraków: Aureus 1995.

[Jaworski, Wit: Eklektiker und Minimalisten: Skizzen der Geschichte der polnischen Philosophie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Krakau: Aureus 1995.]

1999

Ogonowski, Zbigniew: Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 1999.

[Ogonowski, Zbigniew: Politische Philosophie in Polen im 17. Jahrhundert und die Traditionen der europäischen Demokratie. Warschau: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 1999.]

2007

Dziedzic, Anna (red.): Historia filozofii polskiej: dokonania, poszukiwania, projekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2007.

[Dziedzic, Anna (Hrsg.): Geschichte der polnischen Philosophie: Erfolge, Forschungen, Projekte. Warschau: Wydawnictwo Naukowe Semper 2007.]

2010

Skoczyński, Jan / Woleński, Jan: Historia filozofii polskiej. Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.

[Skoczyński, Jan / Woleński, Jan: Geschichte der polnischen Philosophie. Krakau: Wydawnictwo WAM 2010.]

2011

Wójcik-Zega, Dagmara / Zega, Włodzimierz (red.): Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku: sylwetki, teksty, studia. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” 2011.

[Wójcik-Zega, Dagmara / Zega, Włodzimierz (Hrsg.): Aus der Geschichte der Philosophie und Theologie an der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert: Profile, Texte, Studien. Krakau: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” 2011.]

2013

Gawor, Leszek (red.): Zarys historii filozofii polskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013.

[Gawor, Leszek (Hrsg.): Umrisse der Geschichte der polnischen Philosophie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013.]

Pełka, Marcin: Szkice z filozofii polskiej: oświecenie, romantyzm. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013.

[Pełka, Marcin: Skizzen aus der polnischen Philosophie: Aufklärung, Romantik. Thorn: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013.]