Türkische Philosophie

1927

Aynî, M. A.: Türk Azizleri. İstanbul 1927.

[Aynî, M. A.: Türkische Heilige. Istanbul 1927.]

1928

Aynî, M. A.: Türk Mantıkçıları. İstanbul 1928. 

[Aynî, M. A.: Türkische Logiker. Istanbul 1928.]

1932

Ülken, H. Z.: Türk Tefekkür Tarihi. İstanbul 1932, 1933. 

[Ülken, H. Z.: Geschichte des türkischen Denkens. 2 Bde. Istanbul 1932, 1933.]
.

1934

İzmirli İsmail Hakkı:  Müslüman Türk Feylesafları. İstanbul 1934. 

[İzmirli İsmail Hakkı: Türkisch-Muslimische Philosophen. Istanbul 1934.].

1935

Ülken, H. Z.: Türk Filozofları Antolojisi. İstanbul 1935.

[Ülken, H. Z.: Anthologie der türkischen Philosophen. Istanbul 1935.] .


Ülken, H. Z.: Türk Mistisizminin Tetkikine Giriş. İstanbul 1935.

[Ülken, H. Z.: Einführung in die Forschung zum türkischen Mystizismus. Istanbul 1935.].

1937

Aster, E. V.:  Felsefe Tarihinde Türkler. İstanbul 1937.

[Aster, E. V.: Türken in der Geschichte der Philosophie. Istanbul 1937.]

Fındıkoğlu, Z. F.: Felsefe Kongrelerinde Türkiye. Ankara 1937.

[Fındıkoğlu, Z. F.: Türkei auf philosophischen Kongressen. Ankara 1937.]

1939

Aynî, M. A.: Türk Ahlakçıları. İstanbul 1939, 21993.

[Aynî, M. A.: Türkische Moralisten. Istanbul 1939, 21993.]

1940

Ülken, H. Z.: Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri. İstanbul 1940. 

[Ülken, H. Z.: Gedankengänge nach der Tanzimat-Ära. Istanbul 1940.]

1951

Özbay, Ş.: Türk’ün Felsefesi ve Milliyetçiliği.  İstanbul 1951. 

[Özbay, Ş.: Nationalismus und Philosophie der Türken. Istanbul 1951.]

1966

Ülken, H. Z.: Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi.  İstanbul 1966, 1979. 

[Ülken, H. Z.: Geschichte des gegenwärtigen Denkens in der Türkei. 2 Bde. Istanbul 1966, 1979.]


1967

Öner, N.: Tanzimattan Sonra Türkiye'de Mantık ve İlim Anlayışı. Ankara 1967.

[Öner, N.: Logik- und Wissenschaftsverständnis in der Türkei nach der Tanzimat-Ära. Ankara 1967.]

Bolay, S. H.:  Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi. İstanbul 1967.

[Bolay, S. H.: Kampf vom Mentalismus und Materialismus in der Türkei. Istanbul 1967.]

Tuncay, M.: Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925). Ankara 1967.

[Tuncay, M.: Linke Strömungen in der Türkei (1908-1925). Ankara 1967.]

1973

Sinanoğlu, S.: Türk Hümanizmi. İstanbul 1973.

[Sinanoğlu, S.: Türkischer Humanismus. Istanbul 1973.]

1974

Uygur, N.: Türk Felsefesinin Boyutları.  İstanbul 1974, 32019.

[Uygur, N.: Dimensionen der türkischen Philosophie. Istanbul 1974, 32019.]

1981

Sinanoğlu, S. (Hg.): Klâsik Düşünce ve Türkiye. Ankara 1981. 

[Sinanoğlu, S. (Hg.): Das klassische Denken und die Türkei. Ankara 1981.]

1982

Adıvar, A. A.: Osmanlı Türklerinde İlim. İstanbul 1982, 1991. 

[Adıvar, A. A.:  Wissenschaft bei türkischen Osmanen. Istanbul 1982, 1991.]
.

1983

Mardin, Ş.: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908). İstanbul 1983. 

[Mardin, Ş.: Das politische Denken der Jungtürken (1895-1908). Istanbul 1983.]


1985

Aydın, M.: Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları. Ankara 1985. 

[Aydın, M.: Beiträge der Türken zur philosophischen Kultur. Ankara 1985.]

1986

Akdoğan, C.: Reichenbach ve Türkiye’de Pozitivizm. Ankara 1986. 

[Akdoğan, C.: Positivismus und Reichenbach in der Türkei. Ankara 1986.]

Keklik, N.: Türkler ve Felsefe: Türk-İslâm Felsefesi. İstanbul 1986. 

[Keklik, N.: Türken und die Philosophie: Türkisch-islamische Philosophie. Istanbul 1986.]

Çubukçu, İ. A.: Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri. Ankara 1986.

[Çubukçu, İ. A.: Gedankengänge in der Geschichte des türkischen Denkens. Ankara 1986.]

Keklik, N.: Türkler ve Felsefe.  İstanbul 1986.

[Keklik, N.: Türken und die Philosophie. Istanbul 1986.]

Korlaelçi, M.: Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi. Ankara 22002.

[Korlaelçi, M.: Eintritt des Positivismus in die Türkei. Istanbul 1986, Ankara 22002.]

1988

Soykan, Ö. N.: Türkiye'den Felsefe Manzaraları. İstanbul 1988, 31993.

[Soykan, Ö. N.: Philosophische Aussichten aus der Türkei. Istanbul 1988, 31993.]

Akgün, M.: Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri. Ankara 1988.

[Akgün, M.: Auftritt des Materialismus in der Türkei und seine ersten Wirkungen. Ankara 1988.]

1989

Kara, İ.: Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi I-III. İstanbul 1989.

[Kara, İ.: Das islamistische Denken in der Türkei I-III. Istanbul 1989.]

1990

Kaygı, A.: Türk Düşüncesinde Çağdaşlaşma. Ankara 1990, 1992. 

[Kaygı, A.: Modernisierung/Zeitgenössisch-Werden im türkischen Denken. Ankara 1990, 1992.]

1991

İnayet, H.: Arap Siyasî Düşüncesinin Seyri. İstanbul 1991. 

[İnayet, H.: Über den Lauf des politischen Denkens der Araber. (hg. von:  H. Kırlangıç) Istanbul 1991.]

1994

Özbilgen, E.: Pozitivizmin Kıskacında Türkiye. İstanbul 1994. 

[Özbilgen, E.: Türkei in der Zange des Positivismus. Istanbul 1994.]

1995

Kanat, C. A.: Aydınlanmadan Kemalizm'e Yetke ve/ya Özgürlük. İstanbul 1995. 

[Kanat, C. A.: Autorität und/oder Freiheit von der Aufklärung zum Kemalismus. Istanbul 1995.]

Karakuş, R.: 1908-1933 Türkiye'de Felsefenin Kavranışı ve Bu Kavranışta Dinin Konumu: Felsefe Serüvenimiz. İstanbul 1995, 2005.

[Karakuş, R.: Die Konzeption von Philosophie in der Türkei im Zusammenhang mit der Konzeption von Religion zwischen 1908 und 1933. Unser philosophisches Abenteuer. Istanbul 1995, 2015.]

Kaçmazoğlu, H. B.: 27 Mayıstan 12 Marta Türkiye’de Siyasal Fikir Hareketleri. İstanbul 1995.

[Kaçmazoğlu, H. B.: Politische Denkbewegungen in der Türkei vom 27. Mai bis zum 12. März. Istanbul 1995.]

1996

Toku, N.: Türkiye’de Anti Materyalist Felsefe (Spritüalizm)-İlk Temsilcileri. İstanbul 1996.

[Toku, N.: Antimaterialistische Philosophie (Spiritualismus) in der Türkei – Erste Vertreter. Istanbul 1996.]

Erdem, H.: Son devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadar. Konya 1996.

[Erdem, H.: Moral im spätosmanischen Denken, von der Tanzimat-Ära bis zur Republik-Ära. Konya 1996.]

Mardin, Ş.: Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. İstanbul 1996. 

[Mardin, Ş.: Die Geburt des neo-osmanischen Denkens. Istanbul 1996.]

1997

Gökberk, M.: Aydınlanma Felsefesi Devrimler ve Atatürk. İstanbul 1997.

[Gökberk, M.: Philosophie der Aufklärung, Revolutionen und Atatürk. Istanbul 1997.]

Sarıkavak, K.: Düşünce Tarihinde Urfa ve Harran. Ankara 1997.

[Sarıkavak, K.: Urfa und Harran in der Geschichte des Denkens. Ankara 1997.]

1999

Kaşıkçı, O.: İbn Kemal ve Düşünce Tarihimiz. İstanbul 1999. 

[Kaşıkçı, O.: Ibn Kemal und die Geschichte unseres Denkens. Istanbul 1999.]

Demir, R.: Türk Aydınlanması ve Voltaire. Ankara 1999. 

[Demir, R.: Türkische Aufklärung und Voltaire. Ankara 1999.]

2000

Kafadar, O.: Türkiye'de Kültürel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi. İstanbul 2000.

[Kafadar, O.: Kulturelle Transformationen und philosophische Bildung in der Türkei. Istanbul 2000.]

Keklik, N.: Türklerde Ahlak ve Dünya Görüşü. İstanbul 2000. 

[Keklik, N.: Moralansicht und Weltanschauung bei Türken. Istanbul 2000.]

Kurdakul, N.: Tanzimat Dönemi Basınında Siyasal ve Anayasal Fikir Hareketleri. Ankara 2000. 

[Kurdakul, N.: Politische und Konstitutionelle Denkbewegungen in der Presse der Tanzimat-Ära. Ankara 2000.]

2001

Çotuksöken, B.: Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Öğretim Araştırma Alanı olarak Felsefe. Ankara 2001. 

[Çotuksöken, B.: Philosophie als Studium- und Forschungsfeld in der Republikära der Türkei. Ankara 2001.]

Kara, İ.: Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi. İstanbul 2001. 

[Kara, İ.: Eine philosophische Sprache bilden. Anfang der modernen Begriffe der Wissenschaft und Philosophie in die Türkei. Istanbul 2001.]

Demir, R.: Osmanlılarda Bilimsel Düşüncenin Yapısı. Ankara 2001. 

[Demir, R.:  Die Struktur des wissenschaftlichen Denkens bei Osmanen. Ankara 2001.]

Topdemir, H. G.: Türk Düşünce Tarihi. İstanbul 2001, 82014.

[Topdemir, H. G.: Geschichte des türkischen Denkens. Istanbul 2001, 82014.]

Olguner, F.: Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine. İstanbul 2001. 

[Olguner, F.: Über das türkisch-islamische Denken. Istanbul 2001.]

2002

Yakıt, İ.: Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar. İstanbul 2002. 

[Yakıt, İ.: Studien zum türkisch-islamischen Denken. Istanbul 2002.]

Kaynardağ, A.: Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe. Ankara 2002. 

[Kaynardağ, A.: Philosophie in der Republikära der Türkei. Ankara 2002.]

2004

Cündioğlu, D.: Felsefenin Türkçesi. İstanbul 2004, 42010.

[Cündioğlu, D.: Das Türkische der Philosophie. Istanbul 2004, 42010.]

Değirmencioğlu, M. C.: Türk Felsefe Cemiyeti ve Sonraki Gelişmeler. İstanbul 2004. 

[Türkische Gesellschaft für Philosophie und spätere Entwicklungen. Istanbul 2004.]

2005

Kaya, Bayram: Türk Felsefe Tarihi. İstanbul: AsyaŞafak yayınları 2005.

[Kaya, Bayram: Geschichte der türkischen Philosophie. İstanbul: AsyaŞafak yayınları 2005.]

Demir, Remzi: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi: Eski Felsefe. Ankara: Lotus Yayınevi 2005.

[Demir, Remzi: Türkische Philosophie im Osmanischen Reich: Antike Philosophie.  (Philosophia Ottomanica Bd. 1.) Ankara: Lotus Yayınevi 2005.]

Demir, Remzi: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi: Eski ile Yeni Felsefe Arasında. Ankara: Lotus Yayınevi 2005.

[Demir, Remzi: Türkische Philosophie im Osmanischen Reich: Zwischen alter und neuer Philosophie. (Philosophia Ottomanica Bd. 2.) Ankara: Lotus Yayınevi 2005.]

2007

Demir, Remzi: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi: Yeni Felsefe. Ankara: Lotus Yayınevi 2007.

[Demir, Remzi: Türkische Philosophie im Osmanischen Reich: Neue Philosophie. (Philosophia Ottomanica Bd. 3). Ankara: Lotus Yayınevi 2007.]

Akgün, M.: Türkiye’de klasik Materyalizme Eleştiriler. Ankara 2007.

[Akgün, M.: Kritische Anmerkungen zum klassischen Materialismus in der Türkei. Ankara 2007.]

Bolay, S. H.: Türk Düşüncesinde Gezintiler. Ankara 2007.

[Bolay, S. H.: Reisen innerhalb des türkischen Denkens. Ankara 2007.]


2010

Kara, İ.: Türkiye’de – Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar. İstanbul 2010. 

[Kara, İ.: Reden über Philosophie auf Türkisch - in der Türkei. Istanbul 2010.]

2012

Akgün, M.: Tanzimattan Sonra Türkiye’de Yayınlanan Telif ve Tercüme Felsefe Tarihleri. Ankara 2012.

[Akgün, M.: Eigenständige und übersetzte Philosophiegeschichten in der Türkei nach der Tanzimat-Ära. Ankara 2012.]

2014

Özden, H. Ö.: Resimlerle Türk Düşünce Tarihi. İstanbul 2014. 

[Özden, H. Ö.: Die Geschichte des türkischen Denkens in Bildern. Istanbul 2014.]

Fazlıoğlu, İ.: İslam-Türk/Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi. İstanbul 2014.

[Fazlıoğlu, İ.: Die Sinnsphäre der Islamisch-türkischen Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte. Istanbul 2014.]

Alpyağıl, R.: Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi. İstanbul 2014. 

[Alpyağıl, R.: Zur Möglichkeit, in der Türkei authentische Philosophie zu betreiben und die Religionsphilosophie. Istanbul 2014.]

Değirmencioğlu, M. C.: Çağdaş Türk Düşüncesinden Tanıklıklar. Ankara 2014.

[Değirmencioğlu, M. C.: Zeugenschaften aus dem gegenwärtigen türkischen Denken. Ankara 2014.]

2015

Özlem, D.: Türkçede Felsefe. İstanbul 2015.

[Özlem, D.: Philosophie auf Türkisch. Istanbul 2015.]

Fazlıoğlu, İ.: Derin Yapı: İslam-Türk Felsefe Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi. İstanbul 2015.

[Fazlıoğlu, İ.: Tiefenstrukturen. Der begriffliche Rahmen der islamisch-türkischen Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte. Istanbul 2015.]

2016

Bayraktar, L.: Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe. Ankara 2016.

[Bayraktar, L.: Philosophie in der Republikära der Türkei. Ankara 2016.]

2017

Yıldız, M.: Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları. Siyaset Felsefesi Açısından Erken Dönem Türk-İslâm Düşüncesi. İstanbul 2017.

[Yıldız, M.: Archaische Türen der politischen Weisheiten der Türken. Die Frühphase des türkisch-islamischen Denkens aus Sicht der politischen Philosophie. Istanbul 2017.]

Fazlıoğlu, İ.: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Zihin Penceresi. İstanbul 2017.

[Fazlıoğlu, İ.: Das geistige Fenster der islamisch-türkischen Wissenschafts- und Philosophiegeschichte. Istanbul 2017.]

Bolay, S. H.: Osmanlı düşünce dünyası. İstanbul 2017.

[Bolay, S. H.: Die Welt des osmanischen Denkens. Istanbul 2017.]

2018

Demir, Remzi: Philosophia Ottomanica. Osmanlı Felsefesi. İstanbul 2018.

[Demir, Remzi: Osmanische Philosophie. Istanbul 2018.]

Vural, M.: Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe. Ankara 22018.

[Vural, M.: Philosophie in der Türkei von Tanzimat-Ära bis in die Gegenwart. Ankara 22018.]

2019

Kundakçı, T.: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Türk Karikatüründe Felsefe. İstanbul 2019.

[Kundakçı, T.: Philosophie in türkischen Karikaturen von der Tanzimat-Ära bis zur Republik-Ära. Istanbul 2019.]

Poroy, A. A.: Türklerde Felsefi Düşünce. İstanbul 2019. 

[Poroy, A. A.: Das philosophische Denken bei den Türken. Istanbul 2019.]