Islamische Philosophie

1903

Abdülhakim Hikmet: Felsefe ve Hikmet, Külliyat-ı Hikmet. Paris 1903. 

[Abdülhakim Hikmet: Philosophie und (islamische) Weisheit. Hikmets Gesamtausgabe. Paris 1903.]

1916

İzmirli İsmail Hakkı: Tarih-i Felsefe-i İslamiye. İstanbul 1916, 1919. 

[İzmirli İsmail Hakkı: Geschichte der islamischen Philosophie. Istanbul 1916, 1919.]

1917

İzmirli İsmail Hakkı: Felsefe-i Hikmet. İstanbul 1917. 

[İzmirli İsmail Hakkı: Philosophie der (islamischen) Weisheit. Istanbul 1917.]

1918

Köprülü, F.: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. İstanbul 1918, Ankara 1968. 

[Köprülü, F.: Erste Mystiker in der türkischen Literatur. Istanbul 1918, Ankara 1968.]

1919

İzmirli İsmail Hakkı: İslamda İlk Tercüme. İstanbul 1919. 

[İzmirli İsmail Hakkı: Erste Übersetzungen im Islam. Istanbul 1919.]


1920

İzmirli İsmail Hakkı: Felsefe-i İslamiye Tarihi. İstanbul 1920, 1922. 

[İzmirli İsmail Hakkı: Geschichte der islamischen Philosophie. Istanbul 1920, 1922.]


1922

Abdullah Cevdet: Cihan-ı İslama Dair Bir Nazar-ı Tarihi ve Felsefi. İstanbul 1922. 

[Abdullah Cevdet: Ein historisch-philosophischer Blick auf die islamische Welt. Istanbul 1922.]

İzmirli İsmail Hakkı: Felsefe-i İslamiye Tarihi: Kindi. İstanbul 1922. 

[İzmirli İsmail Hakkı: Geschichte der islamischen Philosophie: Al-Kindi. Istanbul 1922.]

1924

İzmirli İsmail Hakkı: İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 1922. 

[İzmirli İsmail Hakkı: Geschichte der islamischen Philosophie. Istanbul 1924.]


1925

Aynî, M. A.: Tasavvuf Tarihi. İstanbul 1925. 

[Aynî, M. A.: Geschichte der Mystik. Istanbul 1925.]


1935

Ülken, H. Z.: Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü. İstanbul 1935.

[Ülken, H. Z.: Zur Rolle der Übersetzung in der Epoche des Erwachens. Istanbul 1935. Wieder gedruckt mit dem Nachtrag: İslam Medeniyetinde Tercümeler ve Tesirleri/Übersetzungen und ihre Einflüsse auf die islamische Zivilisation. Istanbul 1947.]

1937

Ayad, M. K.: İslâm’da Tarih Felsefesi. İstanbul 1937. 

[Ayad, M. K.: Geschichtsphilosophie im Islam (4 Bände). Istanbul 1937.]

1946

Ülken, H. Z.: İslam Düşüncesi Türk Tefekkürü Tarihi Araştırmalarına Giriş. İstanbul 1946, 2000. 

[Ülken, H. Z.:  Einführung in die Forschung zum islamisch-türkischen Denken. Istanbul 1946, 2000.]


Ülken, H. Z.: İslâm Düşüncesi. İstanbul 1946, 1954.

[Ülken, H. Z.: Das islamische Denken. 2 Bde. Istanbul 1946, 1954.]

1947

Ülken, H. Z.: İslam Medeniyetinde Tercümeler ve Tesirleri. İstanbul 1947.

[Ülken, H. Z.: Übersetzungen und Ihre Einflüsse im Islam. Istanbul 1947.]

1954

Ülken, H. Z.: İslam Düşüncesine Giriş. İstanbul 1954.

[Ülken, H. Z.: Einführung in die islamische Philosophie. Istanbul 1954.]

1957

Ülken, H. Z.: İslam Düşüncesi II, İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 1957.

[Ülken, H. Z.: Das islamische Denken II. Geschichte der islamischen Philosophie. Istanbul 1957.]

1959

[Englisch: 1922] O’leary, De Lacy Evans: İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri. Ankara 1959; 21971.

[O’leary, De Lacy Evans: Die islamische Philosophie und ihre Stellung in der Geschichte. Übers. von H. Yurdaydın und Y. Kutluay. Ankara 1959; 21971. Original: Arabic Thought and its Place in History.]

1964

[Englisch: 1934] İkbal, L. M.: İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü. İstanbul 1964, 2002, 2013, 2014.

[İkbal, L. M.: Wiederentstehung des religiösen Denkens im Islam. Übers. von S. Huri. Istanbul 1964, 2002, 2013, 2014. Original: The Reconstruction of religious Thought in Islam.]

1966

Sunar, C.: Mistisizmin Ana Hatları. Ankara 1966.

[Sunar, C.: Grundzüge des Mystizismus. Ankara 1966.]

1967

Ülken, H. Z.: İslâm Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri (Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru). Ankara 1967, 21975.

[Ülken, H. Z.: Ursprünge und Auswirkungen der islamischen Philosophie (Von der griechischen Antike zum gegenwärtigen Denken). Ankara 1967, 21975.]


Işık, K.: Mutezilenin Doğuşu ve Kelâmı Görüşleri. Ankara 1967.

[Işık, K.: Entstehung der Mutazila und ihre Ansichten zur islamischen Theologie. Ankara 1967.]

1971

İkbal, L. M.: İran’da Metafiziğin Gelişmesi. İslam Felsefesi Tarihine Bir Katkı. İstanbul 1971. 

[İkbal, L. M.: Entwicklung der Metaphysik im Iran. Ein Beitrag zur islamischen Philosophie. (Hg. von: R.C.D.). Istanbul 1971.]


1972

Sunar, C.: İslam’da Felsefe ve Farabi, Farabi Sonrası İslam Felsefesi. Ankara 1972.

[Sunar, C.: Philosophie im Islam und Farabi/Islamische Philosophie nach Farabi. 2 Bde. Ankara 1972.]


1973

Sunar, C.: İslâm Felsefesinin Yunan Kaynakları ve Kozalite Meselesi. Ankara 1973.

[Sunar, C.: Griechische Ursprünge der islamischen Philosophie und die Frage nach der Kausalität. Ankara 1973.]


1974

Ulutan, B.: İslâm Medeniyeti ve Akılcı Felsefe. İstanbul 1974. 

[Ulutan, B.: Islamische Zivilisation und rationalistische Philosophie. Istanbul 1974.]

1975

Sunar, C.: Tasavvuf Tarihi. Ankara 1975.

[Sunar, C.: Geschichte der Mystik. Ankara 1975.]

1976

Kumeyr, Y.: İslam Felsefesinin Kaynakları. İstanbul 1976, 21992.

[Kumeyr, Y.: Ursprünge der islamischen Philosophie. Übers. von: F.: Olguner. Istanbul 1976, 21992.]

1977

Çubukçu, İ. A.: İslam Düşünürleri. Ankara 1977.

[Çubukçu, İ. A.: Islamische Denker. Ankara 1977.]

1981

[Englisch: 1973] Watt, Montgomery: Islâm Düşüncesinin Teşekkül Devri. Ankara 1981.

[Watt, Montgomery: Die Entstehungsphase des islamischen Denkens. Übers. von E. R. Fiğlal. Ankara 1981. Original: The formative Periode of Islamic Thought.]

1983

Bulaç, A.: İslam Dünyasında Düşünce Sorunları. İstanbul 1983. 

[Bulaç, A.: Denkfragen in der islamischen Welt. Istanbul 1983.]

1985

Kara, M.: Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi. İstanbul 1985. 

[Kara, M.: Geschichte der Mystik und Orden. Istanbul 1985.]


[Englisch: 1964] Nasr, Seyyed Hossein: Üç Müslüman Bilge. İstanbul 1985.

[Nasr, Seyyed Hossein: Drei Muslimische Gelehrten. Übers. von  Ali Ünal. Istanbul 1985. Original: Three Muslim Sages. Avicenna, Suhrawardi, Ibn Arabi.]

1986

[Französisch: 1964] Corbin, H.: Islâm Felsefesi Tarihi. İstanbul 1986.

[Corbin, H.: Geschichte der islamischen Philosophie. Übers. von H. Hatemi. Istanbul 1986. Orinigal: Histoire de la philosophie islamique. Istanbul 1986.]

Altıntaş, H.: Tasavvuf Tarihi. Ankara 1986, 21991.

[Altıntaş, H.: Geschichte der Mystik. Ankara 1986, 21991.]

1988

Şerif, M. M.: Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri. İstanbul 1988, repr. 1997, 2017.

[Şerif, M. M.: Klassische Islamische Philosophen und ihr Denken. Istanbul 1988, repr. 1997, 2017.]

[Englisch: 1981] Nasr, Seyyed Hossein: İslam’da Düşünce ve Hayat. İstanbul 1988. 

[Nasr, Seyyed Hossein: Vom Denken und Leben im Islam. Übers. von F. Tatlılıoğlu Istanbul 1988. Original: Islamic Life and Thought.]

[Englisch: 1982] ʻInāyat, Ḥamīd: Çağdaş İslami Siyasi Düşünce. İstanbul 1988, 31995, 2019.

[ʻInāyat, Ḥamīd: Das politisch-islamische Denken der Gegenwart. Übers. von Y. Z. Keskin. Original: Modern Islamic Political Thought. Istanbul 1988, 31995, 2019.]

1989

Al-Attas S. Nakib: Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri. İstanbul 1989.

[Al-Attas S. Nakib: Probleme der Moderne und des islamischen Denkens. Istanbul 1989.]

1990

Şerif, M. M.: İslam Düşüncesi Tarihi. İstanbul 1990.

[Şerif, M. M.: Geschichte des islamischen Denkens. Hg. von M. Armağan. Band 1-4. Istanbul 1990.]

Muşta, M. C.: Konya Enerjetizm Felsefe Okulu. Ankara 1990.

[Muşta, M. C.: Konya-Schule des Energetismus. Ankara 1990.]

Sıddıkî, M.: İslam Dünyasında Modernist Düşünce. İstanbul 1990. 

[Sıddıkî, M.: Vom modernistischen Denken in der islamischen Welt. Übers. von: M. Göksel und F. Korkmaz. Istanbul 1990.]

1994

Taylan, N.: İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri. İstanbul 1994.

[Taylan, N.: Religionsphilosophien im islamischen Denken. Istanbul 1994.]


1995

Taylan, N.: Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi. İstanbul 1994.

[Taylan, N.: Grundzüge Islamischer Philosophie. Istanbul 1995.]

1996

Filiz, Ş.: İslam Felsefesinin Serüveni. İstanbul 1996.

[Filiz, Ş.: Die Entwicklung der islamischen Philosophie. Istanbul 1996.]

Kutluer, İ.: İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru. İstanbul 1996.

[Kutluer, İ.: Von der Philosophievorstellung im klassischen Zeitalter des Islam. Istanbul 1996.]

1997

Armağan, M.: İslâm’da Bilgi ve Felsefe. İstanbul 1997.

[Armağan, M.: Wissen und Philosophie im Islam. Istanbul 1997.]

İzmirli Ismail Hakkı.: Islâmda Felsefe Akımları. İstanbul 1997.

[İzmirli Ismail Hakkı.: Philosophische Strömungen im Islam. (Hg. N. A Özal). Istanbul 1997.]

[Französisch: 1964] Corbin, H.: İbn Rüşt’ten Günümüze İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 1997.

[Corbin, H.: Geschichte der islamischen Philosophie von Ibn Ruschd bis in die Gegenwart. Übers. von A. Haksöz. Istanbul 1997. Original: Histoire de la Philosophie islamique.]

1998

Açıkgenç, A.: Kavram ve süreç Olarak Bilginin İslamîleştirilmesi. İstanbul 1998.

[Açıkgenç, A.: Die Islamisierung des Wissens als Begriff und Prozess. Istanbul 1998.]

Taylan, N.: Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu. İstanbul 1998.

[Taylan, N.: Die Frage nach dem Gott in der Geschichte des Denkens. Istanbul 1998.]

[Englisch: 1970] Faḫrī, Mağīd: İslâm Felsefesi Tarihi. İstanbul 1998.

[Faḫrī, Mağīd: Geschichte der islamischen Philosophie. Übers. von K. Turhan. Istanbul 1998, 1999. Original: A History of Islamic Philosophy.]

1999

Butterworth, C. E.: İslâm Felsefesinde Siyasî Düşüncenin Gelişimi. İstanbul 1999.

[Butterworth, C. E.: Entwicklung des politischen Denkens im Islam. Hg. von S. Ayaz. Istanbul 1999.]

Uyanık, M.: Bilginin Islâmileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi. Ankara 1999.

[Uyanık, M.: Die Islamisierung des Wissens und das islamische Denken der Gegenwart. Ankara 1999.]

Bayrakdar, M.: İslam Düşünce Tarihi. İstanbul 1999.

[Bayrakdar, M.: Geschichte des islamischen Denkens. Istanbul 1999.]

2000

Kutlu, S.: İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler. Ankara 2000.

[Kutlu, S.: Die ersten Traditionalisten im islamischen Denken. Ankara 2000.]

Şahin, H.: İslam Felsefesi Tarihi Dersleri. Ankara 2000.

[Şahin, H.: Vorlesungen zur Geschichte der islamischen Philosophie. Ankara 2000.]


Taylan. N.: Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu. İstanbul 2000.

[Taylan. N.: Die Frage nach Gott in der Geschichte des Denkens. Istanbul 2000.]

2001

Günaltay, M. Ş.: Antik Felsefenin İslam Dünyasına Girişi: Giriş Yolları ve Şekilleri. İstanbul 2001.

[Günaltay, M. Ş.: Eintritt der antiken Philosophie in die islamische Welt: Wege und Formen der Rezeption. Istanbul 2001.]

[Englisch: 1947] Hammond, Robert: Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi. İstanbul 2001

[Hammond, Robert: Farabis Philosophie und ihre Auswirkung auf das mittelalterliche Denken. Übers. von U. Nutku-Gülnihal. Istanbul 2001. Original: The Philosophy of Farabi and its influence on Medieval Philosophy.]

Yazıcıoğlu, S.: İslâm Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi. Ankara 2001.

[Yazıcıoğlu, S.: Die historische Entwicklung des islamischen Denkens. Ankara 2001.]

Uyanık, M.: İslâm Felsefesinde "Sivil İtaatsizlik" Kavramı. Ankara 2001.

[Uyanık, M.: Der Begriff des „Zivilen Ungehorsams“ in der islamischen Philosophie. Ankara 2001.]

[Deutsch: 1901] Boer, T.J. de: İslam’da Felsefe Tarihi. İstanbul 2001.

[Boer, T.J. de: Geschichte der Philosophie im Islam. (Übers. von Y. Kutluay). Istanbul 2001. Original: Geschichte der Philosophie im Islam. 1901. Engl. Übers. 1903.]

2004

Toktaş, F.: İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri. İstanbul 2004, 2013.

[Toktaş, F.: Philosophische Kritiken im islamischen Denken. Istanbul 2004, 2013.]

Kayacık, A.: Bağdat Okulu ve İslam Düşüncesindeki Yeri. İstanbul 2004.

[Kayacık, A.: Bagdader Schule und ihr Ort im islamischen Denken. Istanbul 2004.]

2006

Açıkgenç, A.: İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim. İstanbul 2006.

[Açıkgenç, A.: Wissen und Wissenschaft in der islamischen Zivilisation. Istanbul 2006.]

2007

[Englisch: 1996] Nasr, Seyyed Hossein; Leaman, Oliver: İslam Felsefesi Tarihi. 3 Bde. İstanbul 2007, 22017.

[Nasr, Seyyed Hossein; Leaman, Oliver: Geschichte der islamischen Philosophie. Übers. v. H. T. Başoğlu. Istanbul 2007, 22017. Original: History of Islamic Philosophy.]

2012

Bakar, O.: İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi. İstanbul 2012.

[Bakar, O.: Wissenschafts- und Philosophiegeschichte des Islam. Istanbul 2012.]

Çetinkaya, B. A. (u.a.): İslâm Felsefesi Tarihi 1. İstanbul 2012.

[Çetinkaya, B. A. (u.a.): Geschichte der islamischen Philosophie 1. Istanbul 2012.]

2013

Bircan, H. H.: İslam Felsefesi Tarihine Giriş. İstanbul 2013.

[Bircan, H. H.: Einführung in die islamische Philosophie. Istanbul 2013.]

2014

Korkmaz, E.: Alevi Felsefesi. İstanbul 2014.

[Korkmaz, E.: Alevitische Philosophie. Istanbul 2014.]

2015

Kılıç, C.: İslâm Felsefesi Tarihi. İstanbul 2015. 

[Kılıç, C.: Geschichte der islamischen Philosophie. Istanbul 2015.]

Cengil, R.: İslam Tarihi Felsefesi. İstanbul 2015.

[Cengil, R.: Geschichte der islamischen Philosophie. 3 Bd. Istanbul 2015.]

2016

Bircan, H. H.: İslam Ahlak Felsefesine Giriş & İlk Dönem İslam Felsefesinde Temel Ahlak Problemleri. Konya 2016.

[Bircan, H. H.: Einführung in die islamische Ethik & Grundprobleme der Moral in der anfänglichen islamischen Philosophie. Konya 2016.]

Aydın, H.: İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu. İstanbul 2016.

[Aydın, H.: Die Krise der Philosophie und das Problem der Aufklärung in der islamischen Kultur. Istanbul 2016.]

2017

Özden, H. Ö.: İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 2017.

[Özden, H. Ö.: Geschichte der islamischen Philosophie. Istanbul 2017.]

Dağ, M. (u.a.): Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe. Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar. İstanbul 2017.

[Dağ, M. (u.a.): Philosophie in der mittelalterlichen islamischen Kultur. Strömungen, Philosophen und Grundprobleme. Istanbul 2017.]

Erdogan, İ.; Demirpolat, E.: İslam Felsefesi. İstanbul 2017.

[Erdogan, İ.; Demirpolat, E.: Islamische Philosophie. Istanbul 2017.]

Yıldız, M.: Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları. Siyaset Felsefesi Açısından Erken Dönem Türk-İslâm Düşüncesi. İstanbul 2017.

[Yıldız, M.: Archaische Türen der politischen Weisheiten der Türken. Die Frühphase des türkisch-islamischen Denkens aus Sicht der politischen Philosophie. Istanbul 2017.]

2018

[Englisch: 1964] Rescher, Nicholas: İslam Mantık Tarihi. İstanbul 2018.

[Rescher, Nicholas: Geschichte der islamischen Logik. Übers. von A. Kayacık. Istanbul 2018. Original: The Development of Arabic Logic.]

Akçetin, N. Ç.: Felsefî Düşüncenin İslâm Dünyasındaki Yansımaları. İstanbul 2018.

[Akçetin, N. Ç.: Reflexionen des philosophischen Denkens in der islamischen Welt. Istanbul 2018.]

Tığlı, A.: İran’da Entellektüel Dini Düşünce Hareketi. İstanbul 2018.

[Tığlı, A.: Religiöse Denkbewegung der Intellektuellen im Iran. Istanbul 2018.]

2019

Baktır, M.; Çelik, A.: Kelam Tarihi. İstanbul 2019.

[Baktır, M.; Çelik, A.: Geschichte der islamischen Worttheologie. Istanbul 2019.]

[Persisch: 1997] Dinani, G. I.: İslâm Dünyasında Felsefî Düşüncenin Serüveni 1. İstanbul 2019.

[Dinani, G. I.: Das Abenteuer des philosophischen Denkens in der islamischen Welt. Übers. von T. Uluç. Istanbul 2019. Original: Mājarā-yi fikr-i falsafī dar jahān-i Islām, Bd. 1]