Other Areas

Bourgeois philosophy

1941

Євтушенко. І.: Буржуазна філософія XVII-XVIII століть. Київ: Політвидав 1941.

[Yevtushenko, I.: Bourgeois philosophy in the 17th–18th centuries. Kyiv: Politvydav 1941.]

Philosophy of islam

2014

Лубський, Влади́мир Ио́нович / Харьковщенко Є. А. / Лубська М. В. / Горбаченко Т. Г.: Еволюція ісламської теолого-філософської думки: Монографія. Київ: "Центр учбової літератури" 2014.

[Lubsky, Vladimir Ionovich / Khar'kovschenko, Y. A. / Lubska M. V. / Horbachenko, T. H.: The evolution of Islamic theological and philosophical thought: Monograph. Textbook. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury 2014.]

Social philosophy

2000

Андрущенко, Віктор Петрович: Історія соціальної філософії (Західноевропейський контекст): підручник. Київ: Вид-во Тандем 2000.

[Andruschenko, Viktor Petrovich: The history of social philosophy (Western European context): textbook. Kyiv: Tandem 2000.]

Philosophy of language

2008

[German 1996] Борше, Тільман (пер. з нім. А. Богачова, І. Іващенка, К. Ткаченко): Класики філософії мови від Платона до Ноама Хомського. Київ: Вид-во Курс 2008.

[Borsche, Tilman: Classics of philosophy of language from Plato to Noam Chomsky. Trans. by A. Bogachov, I. Ivashenko, K. Tkachenko. Kyiv: Kurs 2008.]

Rhetorics

2003

Вандишев, Валентин: Риторика: екскурс в історію вчень і понять: навчальний посібник. Київ: Вид-во Кондар 2003.

[Vandyshev, Valentin: Rhetoric: an excursion into the history of doctrines and concepts. Textbook. Kyiv: Kondar 2003.]