European / Western Philosophy

1994

Гусєв, Валентин Іванович: Історія західноєвропейської філософії ХV - ХVІІ ст. Курс лекцій. Київ: Либідь 1994.

[Gusev, Valentin Ivanovich: History of Western philosophy from the 15th to the 17th century. Lecture course. Kyiv: Lybid 1994.]

1995

[English 1945] Рассел, Бе́ртран (пер. з англ. Ю. Лісняк, П. Таращук): Історія західної філософії.  Київ: Основи 1995.

[Russell, Bertrand: History of Western philosophy. Trans. by Yu. Lisnyak, P. Tarashchuk. Kyiv: Osnowy 1995.]

1997

Татаркевич, Владислав: Історія філософії. 3 томи. Львів: Свічадо 1997.

[Tatarkevych, Vladislav: History of philosophy. 3 Volumes. Lviv: Svichado 1997.]

1998

Гусєв, Валентин Іванович: Західна філософія Нового часу. ХVІІ - ХVІІІ ст.: Підручник. Київ: Либідь 1998.

[Gusev, Valentin Ivanovich: Western philosophy in the Modern era. 17th–18th century. Textbook. Kyiv: Lybid 1998.]

2000

Буслинський, Володимир Андрійович: Історія філософії: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ 2000.

[Buslintsky, Vladimir Andreevich: History of philosophy: Textbook. Lviv: Novyi Svit 2000.]

2002

Ярошовець, Володимир: Історія філософії: Підручник. Київ: ПАРАПАН 2002.

[Yaroshovets', Vladimir: History of philosophy: Textbook. Kyiv: PARAPAN 2002.]

2007

Ярошовець, Володимир: Історія філософії: Підручник у 2 томах. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» 2007.

[Yaroshovets', Vladimir: History of philosophy: Textbook in 2 volumes. Kyiv: Kyiv University Publishing and Printing Center 2007.]

2013

Ярошовець, Володимир: Історія філософії: підручник: у 7 томах. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" 2013.

[Yaroshovets', Vladimir: History of philosophy: Textbook in 7 volumes. Kyiv: Kyiv University Publishing and Printing Center 2013.]