1931

קלצקין, יעקב: משנת ראשונים. ברלין: תרפ“ה.

[Klatzkin, Yaakov: The early theories -Mishnat Rishonim-: Philosophische Anthologie. Berlin: 1924.]

גומפרץ, תאודור: חכמי יון. תולדות הפילוסופיה העתיקה. תרגום בר–טוביה. תל אביב: [[גרמנית

.1931

[Gomperz, Theodor: Die Weisen Griechenlands. Die Geschichte der antiken Philosophie. Übers. von Bar-Toviah. Tel Aviv: 1931.]

1946

שקי, יצחק: ההגות הפילוסופית בהשתלשלותה ההיסטורית. הפילוסופיה היוונית. ירושלים: משפט ומדינה .1946-1958

[Sciaky, Isaaco: Philosophical thought in its historical development. Greek philosophy. Jerusalem: Mishpat ve’medina 1946, 1953, 1957, 1958.]

1952

רוטנשטריך, נתן: מבוא לפילוסופיה. תולדות הפילוסופיה היוונית מתאלס עד אריסטו. סכום הרצאותיו. ירושלים: תשי"ג.

[Rotenstreich, Nathan: Introduction to Philosophy. History of Greek Philosophy from Thales to Aristoteles. Summary of lectures. Jerusalem: 1952.]

1954

פליישמן, יעקב: תולדות הפילוסופיה העתיקה מתאלס ועד אריסטו. רשימות לפי הרצאותיו של י. פלישמן, בעריכת איתן ישראלי. ירושלים: מפעל שכפול תשט“ו.

[Fleishman, Yaakov: History of ancient philosophy from Thales until Aristoteles. Listed according to the lectures of Y. Fleishman, edited by Eitan Israeli. Jerusalem: Mifal Shikpul 1954.]

1974

ריבייר, שמריהו: עיונים בפילוסופיה היוונית. ירושלים: מאגנס תשל“ה.

[Ribier, Shmaryahu: Studies in Greek Philosophy. Jerusalem: Magnes Press 1974.]

תימור, מתתיהו: הפילוסופיה היוונית לפני סוקרטס ואפלטון. תל אביב: ברקת 1974.

[Timor, Mattityahu: Greek Philosophy before Socrates and Plato. Tel Aviv: Bareket 1974.]

1981

שקולניקוב, שמואל: תולדות הפילוסופיה היוונית מתאלס ועד אריסטו. ירושלים: אקדמון 1974, 1975, 1978. יחדיו 1981.

[Scolnicov, Samuel: History of Greek philosophy. From Thales until Aristoteles. Jerusalem: Akademon 1974, 1975, 1978. Yachdav 1981.]

1977

דיבואה, מרסל: תולדות הפילוסופיה העתיקה. מתלס עד אריסטו. בעריכת אביטל וולמן. ירושלים: אקדמון תשל“ח-תש“ם.

[Dubois, Marcel: History of ancient Philosophy. From Thales to Aristoteles. Edited by Avital Wolman. Jerusalem: Akademon 1977-1979.]

גליקר, יוחנן: עלייתה של הפילוסופיה היוונית. תל אביב: מטכ“ל תשמ“ג.

[Gliker, Jochanan: The Rise of Greek Philosophy. Tel Aviv: Matkal 1982.]

1997

שקולניקוב, שמואל; וינריב, אלעזר: פילוסופיה יוונית. תל אביב: אוניברסיטת הפתוחה תשנ“ז-תשס“א.

[Scolnicov, Samuel / Weinrib, Eleazar: Greek Philosophy. Tel Aviv: University haPtucha 1997-2001.]

2020

]יוונית[ לארטיוס, דיוגנס:שבעת החחכמים:חיי הפילוסופיה. תרגום אברהם ארואטי. בנימינה:נהר ספרים תש”ף

Diogenes Laertius: The Seven Sages: Philosophy Life. Trans. by Abraham Arouetty. Binyamina: Nahar Sefarim 2020. (Partial translation) [Short Description] [Editions of Diogenes Laertios] [Reception History]