Aesthetics

1960

Tatarkiewicz, Władysław: Historia estetyki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960-67.

[Tatarkiewicz, Władysław: History of Aesthetics. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960-67.]

1972

Krzemień-Ojak, Sław / Rosner, Krystyna (red.): Studia z dziejów estetyki polskiej 1890-1918. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.

[Krzemień-Ojak, Sław / Rosner, Krystyna (Ed.): Studies in the History of Polish Aesthetics 1890-1918. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.]

1975

Kalinowski, Wojciech / Krzemień-Ojak, Sław (red.): Studia z dziejów estetyki polskiej 1918-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975.

[Kalinowski, Wojciech / Krzemień-Ojak, Sław (Ed.): Studies in the History of Polish Aesthetics 1918-1939. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975.]

1986

Sauerland, Karol: Od Diltheya do Adorna: studia z estetyki niemieckiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986.

[Sauerland, Karol: From Dilthey to Adorno: Studies in German Aesthetics. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986.]

1992

Morawski, Stefan: Główne nurty estetyki XX wieku: zarys syntetyczny. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1992.

[Morawski, Stefan: Main Trends of 20th Century Aesthetics: A Synthetic Outline. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1992.]

2000

Wilkoszewska, Krystyna (red.): Estetyki filozoficzne XX wieku. Kraków: Universitas 2000.

[Wilkoszewska, Krystyna (Ed.): 20th Century Philosophical Aesthetics. Kraków: Universitas 2000.]

2011

Wilkoszewska, Krystyna / Zeidler-Janiszewska, Anna (red.): Tradycje i perspektywy estetyki. Łódź: Wydawnictwo Officyna 2011.

[Wilkoszewska, Krystyna / Zeidler-Janiszewska, Anna (Ed.): Traditions and Perspectives in Aesthetics. Łódź: Wydawnictwo Officyna 2011.]