Turkish Philosophy

1927

Aynî, M. A.: Türk Azizler. İstanbul 1927.

[Aynî, M. A.: Turkish Saints. Istanbul 1927.]

1928

Aynî, M. A.: Türk Mantıkçıları. İstanbul 1928.

[Aynî, M. A.: Turkish Logician. Istanbul 1928.].

1932

Ülken, H. Z.: Türk Tefekkür Tarihi. İstanbul 1932, 1933. 

[Ülken, H. Z.: History of Turkish Thought. 2 vol. Istanbul 1932, 1933.]

1934

İzmirli İsmail Hakkı: Müslüman Türk Feylesafları. İstanbul 1934. 

[İzmirli İsmail Hakkı: Turkish-Muslim philosophers. Istanbul 1934.]

1935

Ülken, H. Z.:  Türk Filozofları Antolojisi. İstanbul 1935,

[Ülken, H. Z.: Anthology of the Turkish philosophers. Istanbul 1935.]

Ülken, H. Z.: Türk Mistisizminin Tetkikine Giriş. İstanbul 1935.

[Ülken, H. Z.: Introduction to the research on Turkish mysticism. Istanbul 1935.]

1937

Aster, E. V.: Felsefe Tarihinde Türkler. İstanbul 1937.

[Aster, E. V.: Turks in the History of Philosophy. Istanbul 1937.]

Fındıkoğlu, Z. F.:  Felsefe Kongrelerinde Türkiye. Ankara 1937.

[Fındıkoğlu, Z. F.: Turkey on philosophical congresses. Ankara 1937.]

1939

Aynî, M. A.: Türk Ahlakçıları. İstanbul 1939, 21993.

[Aynî, M. A.: Turkish moralists. Istanbul 1939, 21993.]

1940

Ülken, H. Z.: Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri. İstanbul 1940.

[Ülken, H. Z.: Thoughts after the Tanzimat era. Istanbul 1940.]

1951

Özbay, Ş.: Türk’ün Felsefesi ve Milliyetçiliği. İstanbul 1951.

[Özbay, Ş.: Nationalism and Philosophy of the Turks. Istanbul 1951.]

1966

Ülken, H. Z.: Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarih İstanbul 1966, rp.: 1979.

[Ülken, H. Z.: History of Contemporary Thinking in Turkey. 2 vol. Istanbul 1966, rp.: 1979.]

1967

Öner, N.:  Tanzimattan Sonra Türkiye'de Mantık ve İlim Anlayış. Ankara 1967.

[Öner, N.: Logic and scientific understanding in Turkey after the Tanzimat era. Ankara 1967.]

Bolay, S. H.: Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi. İstanbul 1967.

[Bolay, S. H.: Fight of Mentalism and Materialism in Turkey. Istanbul 1967.]

Tuncay, M.: Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925). Ankara 1967.

[Tuncay, M.: Left movements in Turkey (1908-1925). Ankara 1967.]

1973

Sinanoğlu, S.: Türk Hümanizmi. İstanbul 1973. 

[Sinanoğlu, S.: Turkish Humanism. Istanbul 1973.]

1974

Uygur, N.: Türk Felsefesinin Boyutları. İstanbul 1974, 32019.

[Uygur, N.: Dimensions of Turkish Philosophy. Istanbul 1974, 32019.]

1981

Sinanoğlu, S. (Ed.): Klâsik Düşünce ve Türkiye. Ankara 1981.

[Sinanoğlu, S. (Ed.): The classical thinking and Turkey. Ankara 1981.]

1982

Adıvar, A. A.: Osmanlı Türklerinde İlim. İstanbul 1982, rp.:1991.

[Adıvar, A. A.: Science in Turkish Ottomans. Istanbul 1982, rp.:1991.]

1983

Mardin, Ş.: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895- 1908). İstanbul 1983.

[Mardin, Ş.: The political thinking of the Young Turks (1895/1908). Istanbul 1983.]

1985

Aydın, M.: Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları. Ankara 1985.

[Aydın, M.: Contributions of the Turks to the philosophical culture. Ankara 1985.]

1986

Akdoğan, C.: Reichenbach ve Türkiye’de Pozitivizm. Ankara 1986.

[Akdoğan, C.: Positivism and Reichenbach in Turkey. Ankara 1986.]

Keklik, N.: Türkler ve Felsefe: Türk-İslâm Felsefesi. İstanbul 1986.

[Keklik, N.: Turks and Philosophy: Turkish-Islamic Philosophy. Istanbul 1986.]

Çubukçu, İ. A.: Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri. Ankara 1986.

[Çubukçu, İ. A.: Thoughts in the History of Turkish Thought. Ankara 1986.]

Keklik, N.: Türkler ve Felsefe. İstanbul 1986.

[Keklik, N.: Turks and Philosophy. Istanbul 1986.]

Korlaelçi, M.: Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi. İstanbul 1986, Ankara 22002.

[Korlaelçi, M.: Entry of positivism into Turkey. Istanbul 1986, Ankara 22002.]

1988

Soykan, Ö. N.: Türkiye'den Felsefe Manzaraları. İstanbul 1988, 31993.

[Soykan, Ö. N.: Philosophical Outlook from Turkey. Istanbul 1988, 31993.]

Akgün, M.: Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri. Ankara 1988.

[Akgün, M.: Appearance of materialism in Turkey and its first effects. Ankara 1988.]

1989

Kara, İ.: Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi I-III. İstanbul 1989.

[Kara, İ.: Islamist thinking in Turkey I-III. Istanbul 1989.]

1990

Kaygı, A.: Türk Düşüncesinde Çağdaşlaşma. Ankara 1990, rp.: 1992.

[Kaygı, A.: Modernization/becoming contemporary in Turkish thought. Ankara 1990, rp.: 1992.]

1991

İnayet, H.: Arap Siyasî Düşüncesinin Seyri. İstanbul 1991. 

[İnayet, H.: About the course of political thought of the Arabs (Ed. by: H. Kırlangıç). Istanbul 1991.]

1994

Özbilgen, E.: Pozitivizmin Kıskacında Türkiye. İstanbul 1994. 

[Özbilgen, E.: Turkey in the pliers of positivism. Istanbul 1994.]

1995

Kanat, C. A.: Aydınlanmadan Kemalizm'e Yetke ve/ya Özgürlük. İstanbul 1995. 

[Kanat, C. A.: Authority and/or freedom from enlightenment to Kemalism. Istanbul 1995.]

Karakuş, R.: 1908-1933 Türkiye'de Felsefenin Kavranışı ve Bu Kavranışta Dinin Konumu: Felsefe Serüvenimiz. İstanbul 1995, 2015. 

[Karakuş, R.: The conception of philosophy in Turkey in connection with the conception of religion between 1908 and 1933. Our philosophical adventure. Istanbul 1995, 2015.].

Kaçmazoğlu, H. B.: 27 Mayıstan 12 Marta Türkiye’de Siyasal Fikir Hareketleri. İstanbul 1995. 

[Kaçmazoğlu, H. B.: Political thought movements in Turkey from May 27 to March 12. Istanbul 1995.]

1996

Toku, N.: Türkiye’de Anti Materyalist Felsefe (Spritüalizm)-İlk Temsilcileri. İstanbul 1996. 

[Toku, N.: Anti-Materialist Philosophy (Spiritualism) in Turkey - First Representative. Istanbul 1996.]

Erdem, H.: Son devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadar. Konya 1996. 

[Erdem, H.: Moral in late Ottoman thought, from the Tanzimat era to the Republic era. Konya 1996.]

Mardin, Ş.: Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. İstanbul 1996. 

[Mardin, Ş.: The birth of neo-Ottoman thought. Istanbul 1996.]

1997

Gökberk, M.: Aydınlanma Felsefesi Devrimler ve Atatürk. İstanbul 1997. 

[Gökberk, M.: Philosophy of the Enlightenment, Revolutions and Ataturk. Istanbul 1997.]

Sarıkavak, K.: Düşünce Tarihinde Urfa ve Harran. Ankara 1997. 

[Sarıkavak, K.: Urfa and Harran in the History of Thought. Ankara 1997.]

1999

Kaşıkçı, O.: İbn Kemal ve Düşünce Tarihimiz. İstanbul 1999. 

[Kaşıkçı, O.: Ibn Kemal and the story of our thinking. Istanbul 1999.]

Demir, R.: Türk Aydınlanması ve Voltaire. Ankara 1999. 

[Demir, R.: Turkish Enlightenment and Voltaire. Ankara 1999.]

2000

Kafadar, O.: Türkiye'de Kültürel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi. İstanbul 2000. 

[Kafadar, O.: Cultural Transformations and Philosophical Education in Turkey. Istanbul 2000.]

Keklik, N.: Türklerde Ahlak ve Dünya Görüşü. İstanbul 2000. 

[Keklik, N.: Moral View and Worldview in Turks. Istanbul 2000.]

Kurdakul, N.: Tanzimat Dönemi Basınında Siyasal ve Anayasal Fikir Hareketleri. Ankara 2000. 

[Kurdakul, N.: Political and constitutional thought movements in the press of the Tanzimat era. Ankara 2000.]

2001

Çotuksöken, B.: Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Öğretim Araştırma Alanı olarak Felsefe. Ankara 2001. 

[Çotuksöken, B.: Philosophy as a study and research field in the Republic era of Turkey. Ankara 2001.]

Kara, İ.: Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi. İstanbul 2001. 

[Kara, İ.: Form a philosophical language. Beginning of modern concepts of science and philosophy in Turkey. Istanbul 2001.]

Demir, R.: Osmanlılarda Bilimsel Düşüncenin Yapısı. Ankara 2001. 

[Demir, R.: The structure of scientific thought at Ottomans. Ankara 2001.]

Topdemir, H. G.: Türk Düşünce Tarihi. İstanbul 2001, 82014.

[Topdemir, H. G.: History of Turkish Thought. Istanbul 2001, 82014.]

Olguner, F.: Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine. İstanbul 2001. 

[Olguner, F.: About the Turkish-Islamic Thought. Istanbul 2001.]

2002

Yakıt, İ.: Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar. İstanbul 2002. 

[Yakıt, İ.: Studies on Turkish Islamic thought. Istanbul 2002.]

Kaynardağ, A.: Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe. Ankara 2002. 

[Kaynardağ, A.: Philosophy in the Republic era of Turkey. Ankara 2002.]

2004

Cündioğlu, D.: Felsefenin Türkçesi. İstanbul 2004, 42010.

[Cündioğlu, D.: The Turkish of Philosophy. Istanbul 2004, 42010.]

Değirmencioğlu, M. C.: Türk Felsefe Cemiyeti ve Sonraki Gelişmeler. İstanbul 2004.

[Değirmencioğlu, M. C.: Turkish Society for Philosophy and Later Developments. Istanbul 2004.]

2005

Kaya, Bayram: Türk Felsefe Tarihi. İstanbul: AsyaŞafak yayınları 2005.

[Kaya, Bayram: History of Turkish Philosophy. İstanbul: AsyaŞafak yayınları 2005.]

Demir, Remzi: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi: Eski Felsefe. Ankara: Lotus Yayınevi 2005.

[Demir, Remzi: Turkish Philosophy in the Ottoman Empire: Ancient Philosophy.  (Philosophia Ottomanica Vol. 1). Ankara: Lotus Yayınevi 2005.]

Demir, Remzi: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi: Eski ile Yeni Felsefe Arasında. Ankara: Lotus Yayınevi 2005.

[Demir, Remzi: Turkish Philosophy in the Ottoman Empire Period: Between Old and New Philosophy. (Philosophia Ottomanica Vol. 2). Ankara: Lotus Yayınevi 2005.]

2007

Demir, Remzi: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi: Yeni Felsefe. Ankara: Lotus Yayınevi 2007.

[Demir, Remzi: Turkish Philosophy in the Ottoman Empire: New Philosophy. (Philosophia Ottomanica Vol. 3). Ankara: Lotus Yayınevi 2007.]

Akgün, M.: Türkiye’de klasik Materyalizme Eleştiriler. Ankara 2007.

[Akgün, M.: Critical remarks on classical materialism in Turkey. Ankara 2007.]

Demir, R.: Filozofika Ottomanika. Ankara 2007.

[Demir, R.: Philosophia Ottomanica. 3. vol. Ankara 2007.]

Bolay, S. H.: Türk Düşüncesinde Gezintiler. Ankara 2007.

[Bolay, S. H.: Travel within Turkish thinking. Ankara 2007.]

2010

Kara, İ.: Türkiye’de – Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar. İstanbul 2010.

[Kara, İ.: Talking about philosophy in Turkish - in Turkey. Istanbul 2010.]

2012

Akgün, M.: Tanzimattan Sonra Türkiye’de Yayınlanan Telif ve Tercüme Felsefe Tarihleri. Ankara 2012.

[Akgün, M.: Independent and translated philosophy stories in Turkey after the Tanzimat era. Ankara 2012.]

2014

Özden, H. Ö.: Resimlerle Türk Düşünce Tarihi. İstanbul 2014. 

[Özden, H. Ö.: The history of Turkish thought in pictures. Istanbul 2014.]

Fazlıoğlu, İ.: İslam-Türk/Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi. İstanbul 2014. 

[Fazlıoğlu, İ.: The Sense of Islamic-Turkish Philosophy and Science History. Istanbul 2014.]

Alpyağıl, R.: Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi. İstanbul 2014. 

[Alpyağıl, R.: On the possibility of practicing authentic philosophy in Turkey and the philosophy of religion. Istanbul 2014.]

Değirmencioğlu, M. C.: Çağdaş Türk Düşüncesinden Tanıklıklar. Ankara 2014. 

[Değirmencioğlu, M. C.: Testimonies from the Present Turkish Thought. Ankara 2014.]

2015

Özlem, D.: Türkçede Felsefe. İstanbul 2015. 

[Özlem, D.: Philosophy in Turkish. Istanbul 2015.]

Fazlıoğlu, İ.: Derin Yapı: İslam-Türk Felsefe Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi. İstanbul 2015.

[Fazlıoğlu, İ.: Deep structures. The Conceptual Framework of Islamic-Turkish Philosophy and Science History. Istanbul 2015.]

2016

Bayraktar, L.: Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe. Ankara 2016. 

[Bayraktar, L.: Philosophy in the Republic era of Turkey. Ankara 2016.]

2017

Yıldız, M.: Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları. Siyaset Felsefesi Açısından Erken Dönem Türk-İslâm Düşüncesi. İstanbul 2017. 

[Yıldız, M.: Archaic doors of the political wisdom of the Turks. The early phase of Turkish-Islamic thinking from the point of view of political philosophy. Istanbul 2017.]

Fazlıoğlu, İ.: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Zihin Penceresi. İstanbul 2017. 

[Fazlıoğlu, İ.: The spiritual window of the Islamic-Turkish history of science and philosophy. Istanbul 2017.]

Bolay, S. H.: Osmanlı düşünce dünyası. İstanbul 2017. 

[Bolay, S. H.: The world of Ottoman thought. Istanbul 2017.].

2018

Demir, R.: Philosophia Ottomanica. Osmanlı Felsefesi. İstanbul 2017. 

[Demir, R.: Ottoman Philosophy. Istanbul 2018.].

Vural, M.: Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe. Ankara 22018.

[Vural, M.: Philosophy in Turkey from Tanzimat era to the present. Ankara 22018.]

2019

Kundakçı, T.: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Türk Karikatüründe Felsefe. İstanbul 2019. 

[Kundakçı, T.: Philosophy in Turkish cartoons from the Tanzimat era to the Republic era. Istanbul 2019.]

Poroy, A. A.: Türklerde Felsefi Düşünce. İstanbul 2019. 

[Poroy, A. A.: The philosophical thought of the Turks. Istanbul 2019.]