Islamic Philosophy

1903

Abdülhakim Hikmet: Felsefe ve Hikmet, Külliyat-ı Hikmet. Paris 1903.

[Abdülhakim Hikmet: Philosophy and (Islamic) wisdom. Hikmet's Complete Edition. Paris 1903.]

1916

İzmirli İsmail Hakkı: Tarih-i Felsefe-i İslamiye. İstanbul 1916, 1919.

[İzmirli İsmail Hakkı: History of Islamic Philosophy. Istanbul 1916, 1919.]

1917

İzmirli İsmail Hakkı: Felsefe-i Hikmet. İstanbul 1917.

[İzmirli İsmail Hakkı: Philosophy of (Islamic) Wisdom. Istanbul 1917.]

1918

Köprülü, F.: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. İstanbul 1918, Ankara 1968.

[Köprülü, F.: First mystic in Turkish literature. Istanbul 1918, Ankara 1968.]

1919

İzmirli İsmail Hakkı: İslamda İlk Tercüme. İstanbul 1919.

[İzmirli İsmail Hakkı: First Translations in Islam. Istanbul 1919.]

1920

İzmirli İsmail Hakkı: Felsefe-i İslamiye Tarihi. İstanbul, 1920, 1922.

[İzmirli İsmail Hakkı: History of Islamic Philosophy. Istanbul 1920, 1922.]

1922

Abdullah Cevdet: Cihan-ı İslama Dair Bir Nazar-ı Tarihi ve Felsefi. İstanbul 1922.

[Abdullah Cevdet: A historical-philosophical view of the Islamic world. Istanbul 1922.]

İzmirli İsmail Hakkı: Felsefe-i İslamiye Tarihi: Kindi. İstanbul 1922.

[İzmirli İsmail Hakkı: History of Islamic Philosophy: Al-Kindi. Istanbul 1922.]

1924

İzmirli İsmail Hakkı: İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 1924.

[İzmirli İsmail Hakkı: History of Islamic Philosophy. Istanbul 1924.]

1925

Aynî, M. A.: Tasavvuf Tarihi. İstanbul 1925.

[Aynî, M. A.: History of Mysticism. Istanbul 1925.]

1935

Ülken, H. Z.: Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü. İstanbul 1947.

[Ülken, H. Z.: The role of translation in the epoch of awakening. Istanbul 1935. Reprinted with the addendum: İslam Medeniyetinde Tercümeler ve Tesirleri (Translations and Their Influences on Islamic Civilization). Istanbul 1947.]

1937

Ayad, M. K.: İslâm’da Tarih Felsefesi. İstanbul 1937.

[Ayad, M. K.: Philosophy of History in Islam. 4 Vol. Istanbul 1937.]

1946

Ülken, H. Z.: İslam Düşüncesi Türk Tefekkürü Tarihi Araştırmalarına Giriş. İstanbul 1946, 2000.

[Ülken, H. Z.: Introduction to Islamic-Turkish Studies. Istanbul 1946, 2000.]

Ülken, H. Z.: İslâm Düşüncesi. İstanbul 1946, 1954.

[Ülken, H. Z.: Islamic thought. 2 vol. Istanbul 1946, 1954.]

1947

Ülken, H. Z.: İslam Medeniyetinde Tercümeler ve Tesirleri. İstanbul 1947.

[Ülken, H. Z.: Translations and their influences in Islam. Istanbul 1947.]

1954

Ülken, H. Z.: İslam Düşüncesine Giriş. İstanbul 1954.

[Ülken, H. Z.: Introduction to Islamic Philosophy. Istanbul 1954.]

1957

Ülken, H. Z.: İslam Düşüncesi II, İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 1957.

[Ülken, H. Z.: Islamic Thinking II. History of Islamic Philosophy. Istanbul 1957.]

1959

[English: 1922] O’leary, De Lacy Evans: İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri. Ankara 1959, 21971.

[O’leary, De Lacy Evans: Islamic philosophy and its position in history. Trans. by H. Yurdaydın and Y. Kutluay. Ankara 1959, 21971. Original: Arabic Thought and Its Place in History.]

1964

[English: 1934] İkbal, L. M.: İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü. İstanbul 1964, rp. 2002, 2013, 2014.

[İkbal, L. M.: Resurgence of religious thought in Islam. Trans. by S. Huri. Istanbul 1964, rp. 2002, 2013, 2014. Original: The Reconstruction of Religious Thought in Islam.]

1966

Sunar, C.: Mistisizmin Ana Hatları. Ankara 1966.

[Sunar, C.: Principles of Mysticism. Ankara 1966.]

1967

Ülken, H. Z.: İslâm Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri (Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru). Ankara 1967, 21975.

[Ülken, H. Z.: Origins and Effects of Islamic Philosophy (From Greek Antiquity to Contemporary Thinking). Ankara 1967, 21975.]

Işık, K.: Mutezilenin Doğuşu ve Kelâmı Görüşleri. Ankara 1967.

[Işık, K.: Emergence of Mutazila and her views on Islamic theology. Ankara 1967.]

1971

İkbal, L. M.: İran’da Metafiziğin Gelişmesi. İslam Felsefesi Tarihine Bir Katkı. İstanbul 1971.

[İkbal, L. M.: Development of metaphysics in Iran. A Contribution to Islamic Philosophy (Ed. by: R.C.D.). Istanbul 1971.]

1972

Sunar, C.: İslam’da Felsefe ve Farabi, Farabi Sonrası İslam Felsefesi. Ankara 1972.

[Sunar, C.: Philosophy in Islam and Farabi. Islamic Philosophy after Farabi. 2 vol. Ankara 1972.]

1973

Sunar, C.: İslâm Felsefesinin Yunan Kaynakları ve Kozalite Meselesi. Ankara 1973.

[Sunar, C.: Greek origins of Islamic philosophy and the question of causality. Ankara 1973.]

1974

Ulutan, B.: İslâm Medeniyeti ve Akılcı Felsefe. İstanbul 1974.

[Ulutan, B.: Islamic civilization and rationalist philosophy. Istanbul 1974.]

1975

Sunar, C.: Tasavvuf Tarihi. Ankara 1975.

[Sunar, C.: History of Mysticism. Ankara 1975.]

1976

Kumeyr, Y.: İslam Felsefesinin Kaynakları. İstanbul 1976, 21992.

[Kumeyr, Y.: Origins of Islamic Philosophy. transl. by F. Olguner. Istanbul 1976, 21992.]

1977

Çubukçu, İ. A.: İslam Düşünürleri. Ankara 1977.

[Çubukçu, İ. A.: Islamic thinkers. Ankara 1977.]

1981

[English: 1973] Watt, Montgomery: Islâm Düşüncesinin Teşekkül Devri. Ankara 1981.

[Watt, Montgomery: The genesis phase of Islamic thought. Trans. by E.R. Fiğlal. Ankara 1981. Original: The Formative Period of Islamic Thought.]

1983

Bulaç, A.: İslam Dünyasında Düşünce Sorunları. İstanbul 1983.

[Bulaç, A.: Thought Questions in the Islamic World. Istanbul 1983.]

1985

Kara, M.: Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi. İstanbul 1985.

[Kara, M.: History of Mysticism and Orders. Istanbul 1985.]

[English: 1964] Nasr, Seyyed Hossein: Üç Müslüman Bilge. İstanbul 1985.

[Nasr, Seyyed Hossein: Three Muslim scholars. Trans. by Ali Ünal. Istanbul 1985. Original: Three Muslim Sages. Avicenna, Suhrawardi, Ibn Arabi.]

1986

[French: 1964] Corbin, H.: Islâm Felsefesi Tarihi. İstanbul 1986.

[Corbin, H.: History of Islamic Philosophy. Trans. by H. Hatemi. Istanbul 1986. Orinigal: Histoire de la philosophie islamique, Istanbul 1986.]

Altıntaş, H.: Tasavvuf Tarihi. Ankara 1986, 21991.

[Altıntaş, H.: History of Mysticism. Ankara 1986, 21991.]

1988

Şerif, M. M.: Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri. İstanbul 1988, 1997, 2017.

[Şerif, M. M.: Classical Islamic philosophers and their thinking. Istanbul 1988, 1997, 2017.]

[English: 1981] Nasr, Seyyed Hossein:  İslam’da Düşünce ve Hayat. İstanbul 1988.

[Nasr, Seyyed Hossein: From thinking and living in Islam. Trans. by F. Tatlılıoğlu. Istanbul 1988. Original: Islamic Life and Thought.]

[English: 1982] ʻInāyat, Ḥamīd: Çağdaş İslami Siyasi Düşünce. İstanbul 1988, 31995, 2019.

[Ināyat, Ḥamīd: Political-Islamic thinking of the present. Trans. by Y. Z. Keskin. Original: Modern Islamic Political Thought. Istanbul 1988, 31995, 2019.]

1989

Al-Attas S. Nakib: Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri. İstanbul 1989. 

[Al-Attas S. Nakib: Problems of Modernity and Islamic Thought. Istanbul 1989.]

1990

Şerif, M. M.: İslam Düşüncesi Tarihi. İstanbul 1990. 

[Şerif, M. M.: History of Islamic thought. Ed. by M. Armağan. Vol. 1-4. Istanbul 1990.]

Muşta, M. C.: Konya Enerjetizm Felsefe Okulu. Ankara 1990.

[Muşta, M. C.: Konya School of Energetism. Ankara 1990.]

Sıddıkî, M.: İslam Dünyasında Modernist Düşünce. İstanbul 1990. 

[Sıddıkî, M.: From modernist thinking in the Islamic world. Trans. by M. Göksel and F. Korkmaz. Istanbul 1990.]

1994

Taylan, N.: İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri. İstanbul 1994.

[Taylan, N.: Philosophy of Religion in Islamic Thought. Istanbul 1994.]

1995

Taylan, N.: Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi. İstanbul 1995.

[Taylan, N.: Fundamentals of Islamic Philosophy. Istanbul 1995.]

1996

Filiz, Ş.: İslam Felsefesinin Serüveni. İstanbul 1996.

[Filiz, Ş.: The evolution of Islamic philosophy. Istanbul 1996.]

Kutluer, İ.: İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru. İstanbul 1996. 

[Kutluer, İ.: From Philosophy in the Classical Age of Islam. Istanbul 1996.]

1997

Armağan, M.: İslâm’da Bilgi ve Felsefe. İstanbul 1997.

[Armağan, M.: Knowledge and Philosophy in Islam. Istanbul 1997.]

İzmirli Ismail Hakkı.: Islâmda Felsefe Akımları. İstanbul 1997.

[İzmirli Ismail Hakkı.: Philosophical trends in Islam. Ed. by N. A Özal. Istanbul 1997.]

[French: 1964] Corbin, H.: İbn Rüşt’ten Günümüze İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 1997.

[Corbin, H.: History of Islamic Philosophy from Ibn Ruschd to the Present. Trans. by A. Haksöz. Istanbul 1997. Original: Histoire de la Philosophie islamique.]

1998

Açıkgenç, A.: Kavram ve süreç Olarak Bilginin İslamîleştirilmesi. İstanbul 1998.

[Açıkgenç, A.: The Islamization of Knowledge as Concept and Process. Istanbul 1998.]

Taylan, N.: Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu. İstanbul 1998. 

[Taylan, N.: The question of God in the history of thought. Istanbul 1998.]

[English: 1970] Faḫrī, Mağīd: İslâm Felsefesi Tarihi. İstanbul 1998, 1999.

[Faḫrī, Mağīd: History of Islamic Philosophy.Trans. by K. Turhan. Istanbul 1998, 1999. Original: A History of Islamic Philosophy.]

1999

Butterworth, C. E.: İslâm Felsefesinde Siyasî Düşüncenin Gelişimi. İstanbul 1999.

[Butterworth, C.E.: Evolution of Political Thought in Islam. Ed. by S. Ayaz. Istanbul 1999.]

Uyanık, M.: Bilginin Islâmileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi. Ankara 1999.

[Uyanık, M.: The Islamization of Knowledge and Contemporary Islamic Thinking. Ankara 1999.]

Bayrakdar, M.: İslam Düşünce Tarihi. İstanbul 1999.

[Bayrakdar, M.: History of Islamic thought. Istanbul 1999.]

2000

Kutlu, S.: İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler. Ankara 2000.

[Kutlu, S.: The first traditionalists in Islamic thought. Ankara 2000.]

Şahin, H.: İslam Felsefesi Tarihi Dersleri. Ankara 2000.

[Şahin, H.: Lectures on the History of Islamic Philosophy. Ankara 2000.]

Taylan. N.: Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu. İstanbul 2000.

[Taylan. N.: The question of God in the history of thought. Istanbul 2000.]

2001

Günaltay, M. Ş.: Antik Felsefenin İslam Dünyasına Girişi: Giriş Yolları ve Şekilleri. İstanbul 2001. 

[Günaltay, M. Ş.: Entry of ancient philosophy into the Islamic world: ways and forms of reception. Istanbul 2001.]

[English: 1947] Hammond, Robert: Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi. İstanbul 2001. 

[Hammond, Robert: Farabi's Philosophy and Its Impact on Medieval Thinking. Trans. by U. Nutku-Gülnihal. Istanbul 2001. Original: The Philosophy of Farabi and its influence on Medieval Philosophy.]

Yazıcıoğlu, S.: İslâm Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi. Ankara 2001.

[Yazıcıoğlu, S.: The historical development of Islamic thought. Ankara 2001.]

Uyanık, M.: İslâm Felsefesinde "Sivil İtaatsizlik" Kavramı. Ankara 2001.

[Uyanık, M.: The concept of "civil disobedience" in Islamic philosophy. Ankara 2001.]

[German: 1901] Boer, T.J. de: İslam’da Felsefe Tarihi. İstanbul 2001.

[Boer, T.J. de: History of Philosophy in Islam. Trans. by Y. Kutluay. Istanbul 2001. Original: Geschichte der Philosophie im Islam. Engl. Transl. 1903.]

2004

Toktaş, F.: İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri. İstanbul 2004, 2013.

[Toktaş, F.: Philosophical Critiques in Islamic Thought. Istanbul 2004, 2013.]

Kayacık, A.: Bağdat Okulu ve İslam Düşüncesindeki Yeri. İstanbul 2004.

[Kayacık, A.: Baghdad School and Its Place in Islamic Thought. Istanbul 2004.]

2006

Açıkgenç, A.: İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim. İstanbul 2006. 

[Açıkgenç, A.: Knowledge and Science in Islamic Civilization. Istanbul 2006.]

2007

[English: 1996] Nasr, Seyyed Hossein; Leaman, Oliver: İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 2007, 22017.

[Nasr, Seyyed Hossein; Leaman, Oliver: History of Islamic Philosophy. Trans. by H. T. Başoğlu. Istanbul 2007, 22017. Original: History of Islamic Philosophy.]

2012

Bakar, O.: İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi. İstanbul 2012.

[Bakar, O.: History of Science and Philosophy of Islam. Istanbul 2012.]

Çetinkaya, B. A. (a.o.): İslâm Felsefesi Tarihi 1. İstanbul 2012.

[Çetinkaya, B. A. (a.o.): History of Islamic Philosophy 1. Istanbul 2012.]

2013

Bircan, H. H.: İslam Felsefesi Tarihine Giriş. İstanbul 2013.

[Bircan, H. H.: Introduction to Islamic Philosophy. Istanbul 2013.]

2014

Korkmaz, E.: Alevi Felsefesi. İstanbul 2014. 

[Korkmaz, E.: Alevi Philosophy. Istanbul 2014.]

2015

Kılıç, C.: İslâm Felsefesi Tarihi. İstanbul 2015.

[Kılıç, C.: History of Islamic Philosophy. Istanbul 2015.]

Cengil, R.: İslam Tarihi Felsefesi. İstanbul 2015.

[Cengil, R.: History of Islamic Philosophy. 3 vol. Istanbul 2015.]

2016

Bircan, H. H.: İslam Ahlak Felsefesine Giriş & İlk Dönem İslam Felsefesinde Temel Ahlak Problemleri. Konya 2016.

[Bircan, H. H.: Introduction to Islamic Ethics & Fundamental Moral Problems in Initial Islamic Philosophy. Konya 2016.]

Aydın, H.: İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu. İstanbul 2016.

[Aydın, H.: The crisis of philosophy and the problem of enlightenment in Islamic culture. Istanbul 2016.].

2017

Özden, H. Ö.: İslam Felsefesi Tarihi. İstanbul 2017.

[Özden, H. Ö.: History of Islamic Philosophy. Istanbul 2017.]

Dağ, M. (a.o.): Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe. Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar. İstanbul 2017.

[Dağ, M. (a.o.): Philosophy in medieval Islamic culture. Currents, philosophers and basic problems. Istanbul 2017.]

Erdogan, İ.; Demirpolat, E.: İslam Felsefesi. İstanbul 2017.

[Erdogan, İ.; Demirpolat, E.: Islamic Philosophy. Istanbul 2017.]

Yıldız, M.: Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları. Siyaset Felsefesi Açısından Erken Dönem Türk-İslâm Düşüncesi. İstanbul 2017.

[Yıldız, M.: Archaic doors of the political wisdom of the Turks. The early phase of Turkish-Islamic thinking from the point of view of political philosophy. Istanbul 2017.]

2018

[English: 1964] Rescher, Nicholas: İslam Mantık Tarihi. İstanbul 2018. 

[Rescher, Nicholas: History of Islamic Logic. Trans. by A. Kayacık. Istanbul 2018. Original: The Development of Arabic Logic.]

Akçetin, N. Ç.: Felsefî Düşüncenin İslâm Dünyasındaki Yansımaları. İstanbul 2018.

[Akçetin, N. Ç.: Reflections of Philosophical Thought in the Islamic World. Istanbul 2018.]

Tığlı, A.: İran’da Entellektüel Dini Düşünce Hareketi. İstanbul 2018.

[Tığlı, A.: Religious Thinking of Intellectuals in Iran. Istanbul 2018.]

2019

Baktır, M.; Çelik, A.: Kelam Tarihi. İstanbul 2019.

[Baktır, M.; Çelik, A.: History of Islamic Word Theology. Istanbul 2019.]

[Persian: 1997] Dinani, G. I.: İslâm Dünyasında Felsefî Düşüncenin Serüveni 1. İstanbul 2019.

[Dinani, G. I.: The adventure of philosophical thinking in the Islamic world. Trans. by T. Uluç. Istanbul 2019. Original: Mājarā-yi fikr-i falsafī dar jahān-i Islām, vol. 1.]